Parand Online Search

Application
Info
DVD
CSV Converter 1.8.782 CSV ابزاری جهت تبدیل، ویرایش، ساخت و مشاهده فایل‌های DVD 7
FileMaker Pro Advanced 15.0.2.220 ابزاری قدرتمندی در زمینه ایجاد بانک‌های اطلاعات و نگهداری داده‌ها DVD 7
iDatabase 3.11.161 محیطی جهت ایجاد یک پایگاه داده از اطلاعات اشخاص DVD 7
Navicat Premium 11.2.13 MySQL و PostgreSQL ،SQLite ،Oracle مدیریت بر پایگاه‌داده‌های DVD 7
Richardson Software RazorSQL 7.0.4 ابزاری قدرتمند جهت مدیریت جامع بر انواع پایگاه داده DVD 7
SQLPro for SQLite 1.0.75.2924 SQLite کنترل و ویرایش داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی DVD 7
Page 
 of 1
     Records 1 to 6 of 6